ಓಡೆ ಪೋತುಂಡು ಪ್ರೈವೆಟ್ ಬಸ್ಸ್!*

*ಲಾಕ್ ಡೌನುಡು ಬಸ್ಸುಲು ಮಿಸ್ಸ್!!*

*ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ಸ್!*

*ನಮನ್ ತುಂಬುನ ಮೋಕೆದ ಮಿಸ್ಸ್!!*

*ಹನುಮಾನ್, ಅರಾಫ, ಕ್ರಿಸ್ತಜ್ಯೋತಿ!*

*ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗ್ಲಾ ಕೊರೊನಾ ಭೀತಿ!!*

*ಮಾರ್ಗಡಿನಿ ಒಕ್ಕೆಲಿಜ್ಜಿ ಬಸ್ಸ್ ದಾಂತೆ!*

*ಬಸ್ಸ್ ಗಿನಿ ಎತೆ ಉಂಡು ಜನದಾಂತೆ!!*

*ಎಂಚ ಇತ್ತಿ ದಿನ ಬಸ್ಸ್ ನಿಲ್ಕೆ ಜನ!*

*ಬಸ್ಸ್ ಡ್ ದಿಂಜಿದಿನ,ಬಾಕಿಲ್ಡ್ ನೇಲಿದಿನ!!*

*ಐವತ್ತರಡ್ಡ್ ಜನ ಸರಕಾರದ ಕಾನೂನು!*

*ದುಂಬು ಪೋಲೆ,ಪಿರ ಪೋಲೆ ಇಡೆಟ್ ಸೇರೊನು!!*

*ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸ ಮೋಕೆ ಮರೆಪೆರುಂಡಾ!*

*ನನ ಡಾಮಾರ್ ಮಾರ್ಗಡ್ ಕಾರ್ಬಾರ್ ತೂಯೆರುಂಡಾ!!*

*ಚಾಲಕ, ನಿರ್ವಾಕೆರೆನ ಗತಿ ಇನಿ ದಾದನಾ!*

*ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕ್ ಗತಿ ನಂಬಿ ದೇವೆರೆನಾ!!*

*ಬಸ್ಸ್ ದ ಧನಿ ಬದುಕು ಇನಿ ಎಂಚನಾ!*

*ಈ ಬರವುಗು ಕಾರಣ ಬಸ್ಸ್ ದ ಈ ಚಿತ್ರನಾ?!*

*✍️ಎಚ್ಕೆ ನಯನಾಡು*

LEAVE A REPLY

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Kannada and English

Please enter your comment!
Please enter your name here