ಏನೆಂದು ಬರೆಯಲಿ ಕವನ
ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲಿ ಕವನ
ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಈ ಮೂರು ದಿನದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ.

ಕವನ ಬರೆಯಲು ಕುಳಿತರೆ
ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮವರಂತೆ ಕಾಣುವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮವರೇ ಬೇರೆಯವರಂತೆ ಕಾಣುವರು ಏನೆಂದು ಬರೆಯಲಿ ಕವನ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲಿ ಕವನ ?
ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಈ ಮೂರು ದಿನದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ.

ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದೆನೊಂದು ಕವನ ಗುರುವೇ ದೇವರೆಂದು ಬರೆದೆನೊಂದು ಕವನ.
ಗುರುಗಳೇ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಕವನ ಅರ್ಥಹೀನವಾಯಿತು. ಏನೆಂದು ಬರೆಯಲಿ ಕವನ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲಿ ಕವನ ?ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಈ ಮೂರು ದಿನದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ.

ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದೇ ನೊಂದು ಕವನ, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಂತೆ ಇರುವರೆಂದು ಬರೆದೆನೊಂದು ಕವನ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಡಿದಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಕವನ ಅರ್ಥಹೀನ ವಾಯಿತು.
ಏನೆಂದು ಬರೆಯಲಿ ಕವನ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲಿ ಕವನ ? ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಈ ಮೂರು ದಿನದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ.

ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳೆಂದು ಬರಿದೇನೊಂದುಕವನ, ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವರೆಂದು ಬರೆದೆ ನೊಂದು ಕವನ ನನ್ನ ಕವನ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಹಿತ ಶತ್ರುಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು, ನನ್ನ ಕವನ ಅರ್ಥಹೀನ ವಾಯಿತು.
ಏನೆಂದು ಬರೆಯಲಿ ಕವನ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಲಿ ಕವನ ?
ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಈ ಮೂರು ದಿನದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ.

ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದೆನೊಂದು ಕವನ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೇ ಮುಗ್ಧವೆಂದು ಬರೆದೆನೊಂದು ಕವನ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ನನ್ನ ಕವನ ಅರ್ಥಹೀನಾವಾಯಿತು, ಏನೆಂದು ಬರೆಯಲಿ ಕವನ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲಿ ಕವನ ?
ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಈ ಮೂರು ದಿನದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ.

ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ತಾಯಿಯೆಂದು ಬರೆದೆನೊಂದು ಕವನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಲಹುತ್ತಿರುವವಳೆಂದು ಬರೆದೆನೊಂದು ಕವನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪ ವನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಂಡೆ ನನ್ನ ಕವನ ಅರ್ಥ ಹೀನವಾಯಿತು. ಏನೆಂದು ಬರೆಯಲಿ ಕವನ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲಿ ಕವನ ?
ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಈ ಮೂರು ದಿನದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ.

ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದನೆಂದು ಕವನ ಸಂಸಾರದ ರಥದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವರೆಂದು ಬರೆದನೆಂದು ಕವನ.
ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಂದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು. ನನ್ನ ಕವನ ಅರ್ಥಹೀನಾವಾಯಿತು, ಏನೆಂದು ಬರೆಯಲಿ ಕವನ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲಿ ಕವನ ?
ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಈ ಮೂರು ದಿನದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ.

ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯದೆನೊಂದು ಕವನ ಮಕ್ಕಳ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಎರಡು ಅದ್ಭುತ ಮುಖಗಳೆಂದು ಬರೆದೆನೊಂದು ಕವನ
ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದರು ತಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಎರಡು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು. ನನ್ನ ಕವನ ಅರ್ಥಹೀನಾವಾಯಿತು, ಏನೆಂದು ಬರೆಯಲಿ ಕವನ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲಿ ಕವನ ?
ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಈ ಮೂರು ದಿನದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ.

 

ಗಿರೀಶ್ ತುಳಸೀವನ 

 

LEAVE A REPLY

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Kannada and English

Please enter your comment!
Please enter your name here