ಪಟ್ಟುದ ಪೋಯ್ನ ಕಾಡ್‌ನು

ಒಂಜೆ ಮಂತೆರ್

ಪೂರ ಮುರ್ಗೊಲು

ಸೇರ್ದ್…!

ಇತ್ತೆ ಲಡಯಿ

ಆ ಜಾಗ ಎಂಕ್

ಈ ಜಾಗ ಎಂಕ್..

 

ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರಕತೆ ಆದ್

ಸಿಮ್ಮ ಪಂಡ್

ಜಾತಿಗ್ ತಕ್ಕ ಜಾಗ

ಸಿಮ್ಮ,ಪಿಲಿ,ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿಗೊಂಜಿ

ಆನೆ,ಜಿರಾಫೆ ಗೊಂಜಿ

ಎರು, ಪೆತ್ತ,ಉರೆಗೊಂಜಿ

ಇಂಚ ಪಟ್ಟುನಗ

ನಾಯಿನ್ ಕುದಕನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀಯೆರ್..

ನಾಯಿ ಮನಿತಿಜಿ..,

ಕುದುಕೆ ಎನಲಕ ತುಯ್ಯೆರ ಮಾತ್ರ,

ಅಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುಂಡಾವಂದ್

ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡಲ

ಮನಿಪಂದೆ ಒತ್ತೊನುಂಡು..!

ಅಪ್ಪೆ ನೇಲ್ಯಪ್ಪೆ ಜೊಕುಲು

ಪಂದ್ ಕುದ್ಕೆ ಪಂಡುಂಡ್..

 

ಕುದುಕೆನೆ ಎಚ್ಚ ಉಪ್ಪುನ

ಜಾಗಡ್

ನಾಯಿಗ್ ಒರ್ಯೊರ್ಯೆ

ಪೊಯೆರೆ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್..

ನಾಯಿ ಆಂಡಲ ಮನಿಪಂದೆನೆ ಇತ್ತುಂಡು..

 

ಇತ್ತೆ ಕುದುಕನ ಒಂಜೇ ಹಠ

ನಾಯಿಲು ಎಂಕ್ಲೆಲೆಕನೆ ಬುಲಿಪೊಡು..

ಎಂಕುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲು..

ಕೆಲವು ನಾಯಿಲು ಪೋರ್ತು

ಬುಲಿಪೆರೆ ಕಲ್ತೊಂದ

ಧೈರ್ಯದ ನಾಯಿಲು

ಎದುರು ಉಂತುದ

ಧೈರ್ಯ ಡ್ ಉಂತಿನ ನಾಯ್ಗ್

ಕೆಲವು ನಾಯಿಲು ಕಲ್ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ..

 

ನಾಯಿಗ್ ನೆಲೆ ದಾಂತಿಲಕಾಪುನ ಗೊತ್ತಿದ್ದುಲ

ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ದ..

ದಾಯೆ ಪಂಡ

ಕುದ್ಕೆಲು ಅಪಗಪಗ ಒಂಜೇ ಪನೊಂದಿತ್ತ

ನಮ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು…!

 

✍ಯತೀಶ್ ಕಾಮಾಜೆ

LEAVE A REPLY

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Kannada and English

Please enter your comment!
Please enter your name here